Bahagian Govenan & Strategik

FUNGSI UNIT PEMATUHAN STRATEGIK

 Mengurus governan ICT dan memantau prestasi pelaksanaan Pelan Strategik ICT.
 Merancang, melaksana dan , memantau pematuhan dasar-dasar, polisi, dan peraturan ICT.
 Menyelaras dokumen berkaitan prosedur, garis panduan, perjanjian dan kontrak ICT.
 Merancang, menyelaras  dan melaksana program latihan ICT untuk meningkatkan 
 pengetahuan dan kemahiran staf ICT.
 Mengurus dan melaksana prosedur kerja bagi mematuhi MS ISO 9001:2008 dan
 Information Security Management System (ISMS).
 Menguruskan aktiviti pengkomersilan produk ICT.


FUNGSI UNIT PENTADBIRAN & GOVENAN

  Merancang dan menguruskan urusan pentadbiran dan pengurusan pusat ICT.
Memberi khidmat sokongan kepada semua unit di Pusat ICT.
Menguruskan proses perolehan projek ICT dan peralatan pejabat secara tender dan sebutharga.
Mengawal dan mengurus peruntukan kewangan dan perbelanjaan pusat.
Mengurus perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti Pusat.
Menyedia laporan-laporan yang berkaitan.
Urusetia kepada semua mesyuarat peringkat dalaman dan peringkat universiti.
Mengurus dan memantau pengurusan kualiti Pusat.
Mengurus dan melaksana prosedur kerja bagi mematuhi MS ISO 9001:2008.

 

Jumlah paparan: 833